05.07.2020

12.00

Maria Gabryś-Heyke

Uro­dzi­ła się w Warszawie w rodzi­nie muzy­ków. Naukę gry na for­te­pia­nie roz­po­czę­ła w siód­mym roku życia. Jest absol­went­ką Państwowego Liceum Muzycznego im. Zenona Brzewskiego oraz Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie for­te­pia­nu prof. Teresy Manasterskiej (2002, dyplom z wyróż­nie­niem) i kame­ra­li­sty­ki for­te­pia­no­wej prof. Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz.

W 2007 roku ukoń­czy­ła z wyróż­nie­niem Musikhochschule Luzern w Szwajcarii w kla­sie mistrzow­skiej prof. Ivana Klànskiego. Naukę kon­ty­nu­owa­ła w Scholi Cantorum Basiliensis w zakre­sie gry na ham­mer­kla­vier i pia­no­for­te pod kie­run­kiem prof. Jespera Christensena.

Maria Gabryś jest lau­re­at­ką wie­lu kon­kur­sów kra­jo­wych i zagra­nicz­nych m.in. mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów cho­pi­now­skich w Antoninie, Getyndze, Mariańskich Łaźniach oraz lau­re­at­ką pierw­szych nagród mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów im. Ludwiga van Beethovena w Hradec (Czechy, 1999) oraz im. Edwina Fischera w Luzern (Szwajcaria, 2007). Na XXVII Konkursie na Stypendia Artystyczne im. Fryderyka Chopina orga­ni­zo­wa­nym przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, pia­nist­ka zosta­ła uho­no­ro­wa­na Nagrodą Specjalną im. prof. Jerzego Żurawlewa. W 2002 roku otrzy­ma­ła tytuł „Laureata Estrady Młodych“ XXXVI Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. W 2006 r. w Szwajcarii przy­zna­no jej nagro­dę „Mozart Preis“, w ramach któ­rej wzię­ła udział w wyko­na­niu wszyst­kich kon­cer­tów for­te­pia­no­wych Wolfganga A. Mozarta z oka­zji 250. rocz­ni­cy uro­dzin kom­po­zy­to­ra. Wraz z zało­żo­nym przez sie­bie zespo­łem Lucerne Piano Trio, pra­cu­ją­cym pod kie­run­kiem Guarneri Trio Prague, Maria Gabryś zdo­by­ła II nagro­dę i nagro­dę spe­cjal­ną za naj­lep­sze wyko­na­nie Tria Ludwiga van Beethovena na kon­kur­sie kame­ral­nym im. Ludwiga van Beethovena w Hradec (Czechy) oraz zosta­ła lau­re­atem kon­kur­su „Orpheus“ w Zurichu.

Jej zdol­no­ści zosta­ły wcze­śnie doce­nio­ne przez licz­ne insty­tu­cje, pia­nist­ka była wie­lo­krot­ną sty­pen­dyst­ką Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, Międzynarodowej Fundacji im. Fryderyka Chopina, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Prezydenta Miasta Warszawy, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji „Crescendum est Polonia“, któ­re umoż­li­wi­ło jej kon­ty­nu­ację stu­diów w Szwajcarii.

Maria Gabryś uczest­ni­czy­ła w wie­lu kur­sach mistrzow­skich pra­cu­jąc pod kie­run­kiem takich zna­ko­mi­to­ści jak: Andrzej Jasiński, Murray Perahia, Andrey Gavrilov, Rudolf Buchbinder, Hiroko Nakamura, Kristian Bezuidenhout. Dokonała nagrań dla Polskiego Radia i radia szwaj­car­skie­go DRS 2.

Pianistka bra­ła udział w Festiwalu „Junior Piano Festival“ w s’Hertogenbosch w Holandii, „MittelFest“ we Włoszech, „The 5th Hamamatsu International Piano Academy“ i „Kyoto International Music Students Festival“ w Japonii, XXXVI Festiwalu Muzyki Polskiej w Słupsku, „Murten Classics“ w Szwajcarii, „Concerti di Primavera“ w Ronco s./Ascona w Szwajcarii, a tak­że w Festiwalu Chopinowskim w Mariańskich Łaźniach.

Maria Gabryś kon­cer­to­wa­ła w Europie, Korei Południowej, Japonii oraz USA. Występowała z reci­ta­la­mi przed wie­lo­ma gło­wa­mi państw a tak­że przed Cesarzem Japonii Akihito.

Maria Gabryś pro­wa­dzi­ła kur­sy mistrzow­skie i semi­na­ria w Polsce i za gra­ni­cą m.in. w Daejon i Pusan w Korei Płd. oraz w Luzern w Szwajcarii (Talentwoche). Była tak­że juro­rem mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów w Mariańskich Łaźniach (Czechy) i Zurichu (RAHN Wettbewerb).

Od 2005 roku zwią­za­na jest pra­cą peda­go­gicz­ną z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Od wie­lu lat współ­pra­cu­je z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci.

program

Polonez cis-moll op. 26 nr 1
Fantaisie-Impromptu cis-moll op. 66
4 Mazurki op. 30
c-moll nr 1
h-moll nr 2
Des-dur nr 3
cis-moll nr 4
Nokturn Es-dur op. 9 nr 2
Nokturn H-dur op. 32 nr 1
Walc h-moll [WN 19]
Walc Des-dur op. 64 nr 1
Walc As-dur op. 34 nr 1